Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach zaprasza do udziału w programie „Kulturalna szkoła na Mazowszu”

Od 16 maja 2022 r. rusza program „Kulturalna szkoła na Mazowszu”. Dla wszystkich szkół z województwa mazowieckiego wstęp do muzeum jest płatny za symboliczną złotówkę od każdego uczestnika. Inicjatorem programu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Program jest organizowany w celach upowszechniania dziedzictwa kulturowego Mazowsza, inspirowania do planowania i realizowania ciekawych lekcji, rozwijania zainteresowań i kreatywności, umożliwienia mazowieckim uczniom większego dostępu do kultury.

Do udziału w programie uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych typu: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego. W programie mogą brać udział uczniowie z województwa mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych wraz z ich opiekunami.

Zgłaszającym grupę do uczestnictwa w ofercie instytucji kultury może być Dyrektor szkoły lub Zastępca Dyrektora. Wypełniający formularz oświadcza jednocześnie, że wszystkie wymienione osoby są uczniami danej szkoły. Muzeum dokona oceny zgłoszenia pod względem formalnym i skontaktuje się ze zgłaszającym w celu potwierdzenia zgłoszenia i ustalenia terminu wizyty.

Warunkiem skorzystania z programu jest złożenie przez szkołę wypełnionego zgłoszenia w formie papierowej na adres: Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach, ul. Wiejska 9, 08-130 Kotuń i/lub elektronicznej na adres e-mail: muzeumpozarnictwawkotuniu@gmail.com, na formularzu udostępnionym poniżej.

Dokumenty do pobrania:
Program „Kulturalna szkoła na Mazowszu”
Program Kulturalna szkoła na Mazowszu

Formularz zgłoszenia do programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”
Formularz zgłoszeniowy