Przegląd Pożarniczy, nr 20 z 22.05.1927 r.

Gminy pow. Siedleckiego na cele walki z pożarami[1].

 Wzrastające zainteresowanie organizacją racjonalnej walki z pożarami przez Sejmik pow. Siedleckiego przyczyniło się też do coraz wydajniejszego współdziałania z akcją obrony pożarowej gmin wiejskich w powiecie, co uwydatnia się w porównaniu sum wydatkowanych przez gminy na zasiłki dla straży w roku 1926-ym z sumami preliminowanemi[2] na rok budżetowy 1927/8-y. Gdy bowiem w roku 1926-ym tylko 5 gmin wiejskich i dwie gminy miejskie (jedno z miast jest wydzielone) udzieliło strażom zasiłków w ogólnej sumie zł. 3.000-, to już w budżetach przejściowych na I-szy kwartał r. b. preliminowało na zasiłki dla strazy 8 gmin wiejskich, wstawiając ogółem zł. 950.-, a zaś w budżetach na rok 1927/8-y preliminowało na pożarnictwo 15 gmin wiejskich ogólną kwotę zł. 6 400.-

Przoduje przytem gmina Wodynie, która preliminowała na I-y kw. roku 1927-go zł. 375.-, a na rok 1927/8-y zł. 1.500.-. Zkolei idzie gmina Przesmyki, która preliminowała na I-y kwartał zł. 250.-, a na rok 1927/8-y zł. 1.000.-. Cztery gminy (Czuryły, Krześlin, Niwiski i Skórzec) preliminowały na rok 1927/8-y po 600 zł.; gmina Stok-Ruski – 350 zł.; gmina Tarków – 300 zł.; dwie gminy (Zbuczyn i Żeliszew) – po 200 zł.; gmina Skupiec[3] – 150 zł.; 4-y inne gminy wiejskie (Domanice, Królowa-Niwa, Starawieś i Wiśniew) przeznaczyły w swych budżetach na rok 1927/8-y na zasiłki dla straży po 100 zł. – Samorząd m. Mordy preliminował 500 zł., – a samorząd wydzielonego m. Siedlec na zasiłek dla straży ochotniczej – 1.500 zł., miasto to bowiem utrzymuje nadto stałą straż pożarną.

Nie preliminowały zasiłków dla straży już tylko dwie gminy wiejskie, gdy w roku 1926-ym było takich gmin jeszcze dwanaście.

A  więc, dzięki Bogu, obudziła się wśród samorządów gmin wiejskich pow. Siedleckiego świadomość konieczności zasilania ochotniczych straży, których praca będzie tem doskonalsza im zasobniejsze one będą w nowoczesne środki do walki z pożarami.

Wprawdzie w stosunku do tych olbrzymich potrzeb straży w zakresie gromadzenia środków do walki z pożarami preliminowane zasiłki przez gminy pow. Siedleckiego są jeszcze bardzo nikłe, ale jeśli ich wzrost postępować będzie w tempie, jakie się obecnie uwydatniło, to bezwątpienia walka z pożarami wydawać zacznie coraz realniejsze wyniki.


[1] Przedruk artykułu z Przeglądu Pożarniczego z 1927 r. Została zachowana oryginalna pisownia z tego okresu.

[2] Preliminarz – planowanie dochodów i wydatków jakiejś instytucji.

[3] Powinno być gmina Skupie.